Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η «AMPLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”» (στο εξής «AMPLUS», «εμείς»), που εδρεύει στην οδό Κύπρου 8, Ηράκλειο Αττικής 14122, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, δεσμεύεται αυστηρά για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας και θα καταβάλλει προσπάθειες να προστατεύσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η «Πολιτική»), που εφαρμόζει στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται σχετικά με τους επισκέπτες του www.amplus.gr (“Ο ιστότοπος»).
Η AMPLUS μπορεί να συλλέγει μέσω του ιστότοπου προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και μόνο εφόσον υποβάλλονται οικειοθελώς από εσάς στην αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο, όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου. Στον ιστότοπο δεν συλλέγονται ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και υποχρεούσθε να μην αναρτάτε τέτοια δεδομένα. Η ΑMPLUS δεν φέρει ευθύνη απέναντι σε εσάς ή τρίτα μέρη για τυχόν ανάρτηση τέτοιων δεδομένων που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή σας κατά παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης.
Η AMPLUS θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να ικανοποιεί τα έννομα και εύλογα επιχειρηματικά συμφέροντά της, στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο προκειμένου να συμμορφώνεται με κάποια υποχρέωση που επιβάλεται από το νόμο, ή εφόσον έχετε συναινέσει για συγκεκριμένο σκοπό, όταν η συναίνεση αυτή είναι απαραίτητη.
Η AMPLUS θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω του ιστότοπου για τους ακόλουθους σκοπούς: για τη βελτίωση των υπηρεσιών της, για να απαντά σε αιτήματα, ερωτήματα και παράπονά σας, για τη διαχείριση της σχέσης μαζί σας, για σκοπούς διοικητικούς, στατιστικούς, για την εκπλήρωση υποχρεώσεών της, για τη σύναψη σύμβασης μαζί σας, για να εξετάζει αιτήσεις σας για εργασία.
Η AMPLUS μπορεί να μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα ςας με τρίτους συνεργάτες, προμηθευτές και υπεργολάβους που παρέχουν υπηρεσίες στην ίδια ή για λογαριασμό της, σε παρόχους αναλύσεων που τη συνδράμουν στη βελτίωση των υπηρεσιών της, ή εφόσον μεταβιβάζει το σύνολο ή τμήμα της επιχείρησής της. Επίσης η AMPLUS μπορεί να είναι υποχρεωμένη να αποκαλύψει τα δεδομένα σας προκειμένου να συμμορφωθεί με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο ή απόφαση αρμόδιας αρχής, για να εφαρμόσει τους Ορους Χρήσης, για να προστατεύσει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την ασφάλεια της ίδιας και των πελατών της ή τρίτων (π.χ. προστασία έναντι της απάτης, διαχείριση κινδύνων συμμόρφωσης).
Η AMPLUS λαμβάνει εύλογα και ενδεδειγμένα φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα διασφάλισης για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν από την απώλεια, κακή χρήση, πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή.
Οταν η AMPLUS αναθέτει σε τρίτα πρόσωπα το χειρισμό των προσωπικών δεδομένων σας, θα επιλέγει με προσοχή αυτά, θα ελέγχει και θα ασκεί την απαραίτητη εποπτεία προκειμένου να εξασφαλίσει τον έλεγχο ασφαλείας των δεδομένων που ανατίθενται.
Στην περίπτωση κατά την οποία ορισμένοι από τους ως άνω παρόχους υπηρεσιών και εν γένει τα ως άνω τρίτα πρόσωπα, είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι νομοθεσίες των οποίων ενδέχεται να μην παρέχουν στα Προσωπικά σας Δεδομένα το ίδιο επίπεδο προστασίας, η AMPLUS θα διασφαλίσει ότι υφίστανται όλες οι επαρκείς εγγυήσεις και ότι όλοι οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί τηρούνται σε σχέση με τέτοιες διαβιβάσεις, εφόσον λάβουν χώρα.
Τα Δικαιώματά σας ως Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, περιλαμβάνουν το δικαίωμά σας να υποβάλετε αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων, το δικαίωμα να εξασφαλίσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας. Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα ως άνω δικαιώματα, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας. Δικαιούσθε επίσης να υποβάλλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων στην Εθνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα θα αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και τις νόμιμες επιχειρηματικές ανάγκες.
Ο ιστότοπος της AMPLUS περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων και η παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομενων δεν ισχύει στους ιστότοπους αυτούς.

Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και συναφείς τεχνολογίες για να σας διακρίνει από άλλους επισκέπτες και να καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, τη διεύθυνση IP και να ταυτοποιείται ο ιστότοπος από τον οποίο συνδεθήκατε στον παρόντα ιστότοπο, οι πληροφορίες δε αυτές χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων, για να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες βελτιώνοντας το περιεχόμενο του ιστότοπου και για την επεξεργασία στατιστικής φύσεως στοιχείων. Εχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα cookies ανά πάσα στιγμή μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, τότε όμως μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για εσάς όλες οι λειτουργικότητες του ιστότοπου. Εφόσον επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο χωρίς να αποκλείσετε τα cookies δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτών.
Τα cookies που αποθηκεύονται από την AMPLUS είναι τα ακόλουθα: Απολύτως απαραίτητα cookies για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου/ Cookies απόδοσης/ Cookies λειτουργικότητας/ανάλυσης. Η AMPLUS χρησιμοποιεί το εργαλείο ανάλυσης ιστού Google Analytics. Μπορείτε να επιλέξετε τη μη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα περιήγησης του Google Analytics (Google Analytics Opt-out Browser Add-on).

Επίλυση διαφορών

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της AMPLUS και χρηστών του ιστότοπου σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων και το αντικείμενο αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με εμάς για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, να υποβάλετε ερωτήματα ή καταγγελίες αναφορικά με την επεξεργασία από την AMPLUS των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν. Η AMPLUS θα απαντά σε τέτοια αιτήματα εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κύπρου 8
14122 Ηράκλειo Αττικής

Σημαντική Πληροφορία

Η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία περί ιδιωτικότητας τηρείται στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ιδιωτικότητας, ή εφόσον δεν μπορείτε να διευθετήσετε ένα πρόβλημα απευθείας με εμάς και επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία, να επικοινωνήσετε με την: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Close
Top